HOME
INSTRUKCJA

W kalkulator wprowadza się dane miesięczne. Kalkulator umożliwia porównanie kosztów wynagrodzenia z różnych rodzajów umów. Zastosowana wysokość opodatkowania 17,75%
Nalezy pamiętać, że porównywane rodzaje umów rożnią sie od siebie charakterem ich realizacji np: umowa o dzieło jest unormowana w kodeksie cywilnym i stosuje się ją do wykonania jakiegoś dzieła np: ekspozycji sklepu, umowa zlecenia unormowana jest w kodeksie cywilnym i stosuje się ją do wykonania jakiegoś zlecenia np: pilnowanie ekspozycji sklepu, umowa o prace unormowana jest w kodeksie pracy i ma charkter stale wykonywanych czynności, powtarzalnych np; stałe pilnowanie ekspozycji sklepu. Proces zawarcia umowy o pracę i jej przebiegu jest dość złożony, poświęcona jest temu ustawa Kodeks Pracy, kalkulator nie uwzględniania innych kosztów z nią związanych jak badania lekarskie, szkolenia bhp, środki zapotrzebowania socjalnego, odzież ochronna ...
Oznaczenia:
-wysokość wynagrodzenia brutto - pozycja dotyczy wszystkich rodzajów umów,
-czy liczyć kwotę wolną od podatku- np: jeżeli ktoś ma dwie umowy o pracę, to tylko z jednej z nich powinno się uwzględniać kwotę wolną od podatku,
-czy liczyć podwyższone koszty uzyskania przychodów - jezlei pracownik dojeżdża z innej miejscowości do zakłądu pracy, to można stosować podwyższone koszty,
-czy liczyć fundusz pracy z umowy o pracę, zlecenia- np: jeżeli pracownik nie zarabia minimalnego wynagrodzenia brutto to można nie liczymy funduszu pracy, zdanie to nie wyczerpuje zasad naliczania funduszu pracy,
-koszty uzyskania przychodów z umowy zlecenia- podstawowe koszty to 20%, koszty 50% stosujemy np: jeżeli powstają prawa autorskie,
-student do 26 roku na umowie zlecenia - od takiej osoby nie liczy się zus-u,
-czy liczyć składki społeczne od umowy zlecenia- czasami dochodzi do sytuacji gdzie nie trzeba odprowadzać składek zus z umowy zlecenia, najcześciej w przypadkach jeżeli ktoś ma np: dwie umowy zlecenia, zdanie to nie wyczerpuje zasad liczenia zus z umowy zlecenia,
-czy liczyć zus dobrowolną skłądkę chorobową z umowy zlecenia- składka ta jest dobrowolna przy umowie zlecenia, nieopłacanie jej powoduje brak mozliwości wypłaty zasiłku chorobowego z ZUS,
-koszty uzyskania przychodów z umowy o dzieło- zasady jak przy umowie zlecenia,
-wysokość etatu umowy o pracę- wartość potrzebna do ustalenia przybliżonej ilości godzin pracy w miesiącu. Kalkulator zakłada, że 1 etat to średnio 167 godzin pracy minus 5,20 godziny z tytyłu przerw określonych w kodeksie pracy (15 minut dziennie przez srednio 21 dni pracy w miesiącu) minus 17,25 godziny urlopu (urlop 2,16 dnia w miesiącu przy założeniu urlopu 26 dni w roku). Po obliczeniach przyjeto 144,5 godziny na 1 etat.
-ilość godzin pracy umowa zlecenia i o dzieło- wpisujemy ilość godzin w miesiącu, które zamierzamy pzeznaczyć na wykonanie umowy.